Articles

 การ Request CSR และการติดตั้ง SSL บน Plesk Control Panel

การ Request CSR และการติดตั้ง SSL บน Plesk Control Panelการ Request CSR 1. ทำการ Login...

 การ Request CSR และการติดตั้ง SSL บน Directadmin

การ Request CSR และการติดตั้ง SSL บน Directadminการ Request CSR1. ทำการ Login เข้า DirectAdmin...

 การ Request CSR และการติดตั้ง SSL บน cPanel

การ Request CSR และการติดตั้ง SSL บน cPanelการ Request CSR1. ทำการ Log In เข้าไปยังระบบ cPanel...

 SSL คืออะไร

โปรโตคอล SSL คือมาตรฐานของเว็บในการเข้ารหัสการสื่อสารระหว่างผู้ใช้และไซต์อีคอมเมิร์ซของ SSL...

 Certificate Signing Request (CSR) คืออะไร

CSR หรือ Certificate Signing Request คือสิ่งที่จำเป็นต้องมีในการสั่งซื้อใบรับรอง SSL...

 Intermediate Certificates (CA Certificates)

คือใบรับรองกลางที่ผู้ออกใบรับรอง SSL ภายใต้การดูแลของ CA (Certificate Authority)...

 ขั้นตอนการตรวจสอบ Validation

ใบรับรอง SSL ที่มีการตรวจสอบโดเมน Domain Validation (DV)...

 ระยะเวลาในการออกใบรับรอง SSL

โดยทั่วไปแล้วใบรับรองที่มีการตรวจสอบโดเมนสามารถใช้งานได้ภายในเวลาสองถึงสามนาทีเนื่องจากต้องมีการย...

 ใบรับรอง Wildcard คืออะไร

ใบรับรอง Wildcard สามารถใช้รักษาความปลอดภัยโดเมนย่อยของชื่อโดเมนหลักได้ เช่น support.domain.com,...