Articles

 การเปลี่ยนรหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดในการเข้าใช้งาน FTP

1. ล๊อกอินด้วย USERNAME และ PASSWORD ในหน้าจัดการ คอนโทรลพาเนล2. ไปยังส่วน Websites & Domains...

 การใช้งาน FTP ด้วย File Zilla

1. เปิดโปรแกรม File Zilla2.  ไปที่เมนู File > Site Manager 3. กรอกรายละเอียด และทำ...