Certificate Signing Request (CSR) คืออะไร

CSR หรือ Certificate Signing Request คือสิ่งที่จำเป็นต้องมีในการสั่งซื้อใบรับรอง SSL จะต้องทำการสร้างขึ้นมาผ่านเซิร์ฟเวอร์ ที่ต้องการติดตั้ง SSL Certificate โดยที่ CSR จะถูกสร้างขึ้นจาก Private Key 

โดยองค์ประกอบของ CSR จะประกอบไปด้วยข้อมูลหลักๆ คือ

 - Common Name คือ URL หรือ Domain ที่ลูกค้าต้องการนำไปใช้งาน

 - Organization คือ ชื่อองค์กรที่จดทะเบียน Domain ดังกล่าว ตามฐานข้อมูล Whois

 - Organization Unit คือ หน่วยงานที่ดูแล เช่น IT

 - City/Locality คือ เขต อำเภอ ตามฐานข้อมูล Whois

 - State/Province คือ จังหวัดตามฐานข้อมูล Whois

 - Country คือ ประเทศ ตามฐานข้อมูล Whois

รูปแบบของ CSR ที่ถูกต้องจะต้องขึ้นต้นด้วย -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- และลงท้ายด้วย -----END CERTIFICATE REQUEST-----

Private Key, CSR และ SSL Certificate เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน หากมีตัวใดตัวนึงไม่ถูกต้อง หรือขาดหายไปจะไม่สามารถใช้งาน SSL Certificate ได้ ต้องทำการออก SSL Certificate ใหม่เท่านั้น
  • Email, SSL
  • 4 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

ใบรับรอง Wildcard คืออะไร

ใบรับรอง Wildcard สามารถใช้รักษาความปลอดภัยโดเมนย่อยของชื่อโดเมนหลักได้ เช่น support.domain.com,...

การ Request CSR และการติดตั้ง SSL บน cPanel

การ Request CSR และการติดตั้ง SSL บน cPanelการ Request CSR1. ทำการ Log In เข้าไปยังระบบ cPanel...

ขั้นตอนการตรวจสอบ Validation

ใบรับรอง SSL ที่มีการตรวจสอบโดเมน Domain Validation (DV)...

SSL คืออะไร

โปรโตคอล SSL คือมาตรฐานของเว็บในการเข้ารหัสการสื่อสารระหว่างผู้ใช้และไซต์อีคอมเมิร์ซของ SSL...

Intermediate Certificates (CA Certificates)

คือใบรับรองกลางที่ผู้ออกใบรับรอง SSL ภายใต้การดูแลของ CA (Certificate Authority)...