VhostWeb มีการปรับปรุงแพลนการใช้งานใหม่ เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าต่อการใช้งานของลูกค้า

1 สิงหาคม 2559 บริการในส่วนของ Shared Hosting มีการอัพเดตแพลนใหม่ดังนี้Windows Hostingเพิ่มพื้นที่เป็น 10 เท่าทุกแพลน พร้อมเพิ่ม features ที่เป็น unlimited options ... Read More »

1st Aug 2016